De beste in wol & garen

Hoogwaardige kwaliteit

Gratis verzending vanaf € 40,-

Betaal veilig met iDEAL

Algemene voorwaarden

Koop zonder risico
Wolstudio Fochteloo garandeert de kwaliteit van elk geleverd artikel en staat in voor een goede service (let op! kleuren kunnen afwijken op de schermafbeelding). Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze algemene voorwaarden. Door uw bestelling geeft u te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling
U kunt uw artikelen bestellen via het kopje ‘in winkelwagen’ op onze website www.wolstudio.nl Tot 5 dagen na ontvangst van uw bestelling heeft u de tijd om te beslissen of u het bestelde artikel wilt behouden of aan Wolstudio Fochteloo wenst terug te sturen. Omdat de tevredenheid van onze klanten belangrijk voor ons is, doen wij ons best bij het ruilen te helpen. U kunt ongebruikte artikelen binnen 5 dagen na ontvangst in de originele verpakking terugzenden. De verzendkosten blijven voor uw rekening, tenzij uw bestelling niet correct werd uitgevoerd door een fout van Wolstudio Fochteloo.

Totstandkoming overeenkomst
Na betaling is de overeenkomst definitief tot stand gekomen. Wolstudio Fochteloo behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren en het overgemaakte bedrag terug te storten (bijvoorbeeld in het geval dat een product niet meer op voorraad is en komt). Wolstudio Fochteloo zal een dergelijke beslissing motiveren, indien u daar schriftelijk om heeft verzocht. Elke bestelling wordt door Wolstudio Fochteloo getoetst, waarna Wolstudio Fochteloo beslist onder welke condities al dan niet geleverd zal worden. Daarbij gebruikt Wolstudio Fochteloo haar eigen gegevens.

Beschikbaarheid, verzendkosten en levering
Alle bestelde artikelen zullen worden geleverd, zolang de voorraad strekt. De verzendkosten zijn voor elke bestelling gelijk gesteld op € 2.95 (Europa € 4.95). De leveringstermijn bedraagt gemiddeld 2-3 werkdagen na ontvangst van uw bestelling en betaling. Wolstudio Fochteloo zal zich zo goed als mogelijk inspannen om voornoemde leveringstermijn te realiseren of te verkorten, doch kan dit niet garanderen. Wolstudio Fochteloo is niet aansprakelijk voor fouten die u heeft gemaakt bij het invullen van de bestelvelden.

Betaling
Betaling met iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen bij Wolstudio Fochteloo afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw eigen internetbankierprogramma van uw bank bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich dus niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. iDEAL is nu al het meest gebruikte online betaalmiddel in Nederland.

Andere opties zijn PayPal en vooruitbetaling via uw bank.


Aansprakelijkheid

Wolstudio Fochteloo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade (waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, immateriële schade en zuivere vermogensschade) en schade van derden. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Wolstudio Fochteloo.


In het geval dat Wolstudio Fochteloo aansprakelijk is krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Wolstudio Fochteloo uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van door u geleden directe schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Wolstudio Fochteloo is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. De eventueel door Wolstudio Fochteloo aan u verschuldigde schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Wolstudio Fochteloo in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Wolstudio Fochteloo. Onder Wolstudio Fochteloo zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

U vrijwaart Wolstudio Fochteloo tegen vorderingen van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Wolstudio Fochteloo heeft besteld, tenzij u aantoont dat Wolstudio Fochteloo voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

U bent gehouden de inhoud van uw bestelling direct bij ontvangst te controleren op eventuele schade. Schade dient u binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Wolstudio Fochteloo te melden. Indien u niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al uw rechten en aanspraken.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Wolstudio Fochteloo klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Wolstudio Fochteloo of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wolstudio Fochteloo verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Informatie op website
De prijzen op de website kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website staan, zullen voor die overeenkomst gelden. De artikelen die Wolstudio Fochteloo verkoopt, worden zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er zich, niet tegenstaande alle voorzorgen van Wolstudio Fochteloo, toch een fout voordoen op onze website, dan is Wolstudio Fochteloo echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van die onjuiste of onvolledige informatie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Alle rechtsverhoudingen tussen u en Wolstudio Fochteloo , waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen u en Wolstudio Fochteloo en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.